Categories: Bijbel

► Pinksteren en de heilige Geest – dr. Brant Pitre

In deze video bespreekt dr. Pitre de goddelijkheid van de heilige Geest in de Schrift in het licht van de Joodse achtergrond van Pinksteren en de afdaling van God op de berg Sinaï naar Mozes toe.

Pinksteren voor de Joden

Wanneer Lucas zegt ‘toen de dag van Pinksteren aanbrak’, had dat in die tijd van het Jodendom uit de eerste eeuw iets te betekenen. Het woord Pentacosta, Grieks voor Pinksteren, betekent letterlijk de vijftigste (dag). Het is de vijftigste dag na het offeren van het paaslam, en het was een belangrijke dag. In het Hebreeuws heet deze dag Shavuot, wat het feest van de weken betekent, of het feest van de zevens. Zeven weken van zeven dagen is 49 dagen, en op de vijftigste dag vierden de Joden dit feest, waarop zij de eerste vruchten van de lente-oogst naar de tempel brachten. In de Joodse traditie werd het ook gezien als een heilshistorisch feest, omdat op deze dag tegelijk de gedachtenis werd gevierd van een gebeurtenis uit de Joodse geschiedenis, namelijk het ontvangen van de wet van God aan Mozes op de berg Sinaï. Lucas beschrijft dus een feestdag, waarop de Joden vanuit alle streken zich in Jeruzalem als pelgrims verzamelden om te herdenken, dat God in een vuurkolom was neergedaald op de berg Sinaï. God daalde er af in vuur, er was sprake van donder en licht en wind, en vanuit de vuurkolom sprak Hij tot Mozes en gaf hem de oude wet, de Decaloog, de Tien Geboden, de wet voor Israël.

Het nieuwe Pinksteren

Nu zijn daar de twaalf apostelen, de fundamenten van het nieuwe Israël, het hernieuwde Israël, dat Jezus ingesteld had bij het Laatste Avondmaal. God daalt er nu af op een andere berg, Jeruzalem, maar ook nu komt Hij in vuur, in tongen van vuur. Deze tongen komen tot rust boven de hoofden van de twaalf apostelen en God vervult hen dan met de heilige Geest. In de context van het Joodse perspectief vervult God nu waar Hij naar verwees op de berg Sinaï. Nu komt de wet ook van Hem af, maar zal zelfs verblijf nemen in de apostelen, in de vorm van de heilige Geest. Hij wordt niet op stenen tafelen gegrift, maar, zoals Jeremia het beschrijft in hoofdstuk 31, in hun harten.

Tegelijkertijd begint Petrus hier de prediking, waarop 3000 mensen zullen antwoorden door hun doopsel en geloof in Jezus Christus. Wat wordt daarmee nog meer vervuld? Het is de oogst, maar niet die van graan en groente, maar de oogst van zielen. Daarom wordt Pinksteren traditioneel gezien als de start van de Kerk, net zoals het ontvangen van de wet voor de oude Joden gezien werd als het begin van het volk Israël. Het is de roeping van de Kerk om de goede Boodschap te gaan prediken tot aan de uiteinden van de wereld, zoals het de roeping aan Israël was de wet in de praktijk te brengen. Daarom krijgen de apostelen de gave te spreken in tongen, in al de verschillende talen van de mensen die op deze dag aanwezig waren. Als een anti-toren van Babel, die de eenheid verwoestte, zal de heilige Geest alle volkeren in eenheid bijeen brengen. Daarom is Pinksteren een groot en heel belangrijk feest.

Dr. Brant Pitre

Dr. Brant Pitre is professor in de Theologie aan het Notre Dame Seminary, in New Orleans, Louisiana. Hij heeft meerdere boeken geschreven voor een breed publiek en verdiept zich veel in de Joodse wortels van ons katholieke geloof. Ook geeft hij geregeld lezingen om de rijkdom van de Bijbel door te geven aan zoveel mogelijk mensen. Veel van zijn cursussen en video’s zijn beschikbaar bij Catholic Productions.

(Om de Nederlandse ondertiteling aan te zetten, klik op het icoontje onderaan voor “Instellingen,” vervolgens op “ondertiteling” en selecteer dan “Nederlands.” Als Nederlands bij u al standaard is ingesteld, kunt u simpelweg klikken op het icoontje onderaan waarmee ondertiteling wordt ingeschakeld.)

Voor de oorspronkelijke plaats van publicatie van deze video en voor meer video’s van dr. Brant Pitre klik je hier.