Over ons

Het Sint Paulus Instituut heeft als missie om diepgaand onderricht in de Heilige Schrift en de ononderbroken Traditie van de Katholieke Kerk toegankelijk te maken. We rusten geloofsgemeenschappen en personen toe in geloof om de maatschappij dichter naar Christus te brengen. Onze missie kenmerkt zich door een levendig geloof geworteld in de Traditie van alle eeuwen.

Rozenkrans Bijbel Traditie Schrift alleen beide Dei Verbum Openbaring

De Bijbel lezen en leven

Wij zijn ervan overtuigd dat de Bijbel, het Woord van God, een onuitputtelijke rijkdom in zich heeft waar wij als katholieke christenen nog niet genoeg weet van hebben.

Het Sint Paulus Instituut wil zich er daarom op richten om jong en oud, slim of slimmer, te helpen de Heilige Schrift te lezen en bestuderen op een manier die het geloof voedt. De Bijbel kan ons zo mooi laten zien wat de basis is van zoveel dingen die we als katholieken geloven en doen, we moeten alleen leren om de Bijbel met de juiste ogen te gaan lezen. Vanuit het Hart van de Katholieke Kerk zal dat het meest vruchtbaar zijn. Dan zal ons geloof echt verlevendigd worden.

kerk

Rooms-Katholieke Traditie

Jezus beloofde de Heilige Geest aan Petrus en de Apostelen om zijn Woord te bewaren en door te geven. Wij willen graag putten uit die rijkdom van 2000 jaar Kerk.

De Traditie waar we in staan is een levend geheel door de Heilige Geest geleid. Ondanks alle gebreken van de mensen daarin heeft de Kerk onder Gods leiding al zoveel mogen “ontvouwen” van de Goede Boodschap die Jezus ons heeft gebracht. In de Sacramenten mogen wij ook nog heel reëel aan het goddelijke leven deelnemen. Binnen die context leven en studeren wij en hopen we zoveel mogelijk mensen mee te laten proeven van die prachtige rijkdom.

Wie zitten erachter?

Een paar namen achter dit initiatief:

Kapelaan Johannes van Voorst en Gerrie Conen zijn de initiatiefnemers. Stephan en Monique Dankers, Marc Klaver, pater Elias csj, Marieke Al, José Bibian en nog meer toegewijde mensen zetten ook allemaal op verschillende manieren hun schouders onder deze missie.

Jezus Christus kennen en beminnen

Boven alle mooie woorden, boven alles is het belangrijkste: Jezus Christus kennen en in Hem leven.

 

Jezus Christus kennen betekent vrij zijn (zie Johannes 8, 32). Het is dus meer dan een verstandelijk kennen, maar nog meer een kennis van verstand én hart die ons brengt naar Jezus, de Weg, de Waarheid en het Leven (Johannes 14, 6), Hij die Liefde ís (1 Johannes 4, 7) en verlangt dat wij delen in die Liefde om daar ook van te getuigen in deze wereld (Matteüs 28, 20).

 

“Moogt gij in staat zijn mèt alle heiligen te vatten,
wat de breedte en lengte en hoogte en diepte is,
en te kennen de liefde van Christus,
die alle kennis te boven gaat.
Moogt gij de volheid bereiken
die de volheid van God zelf is.”

Efeziërs 3, 18-19